26 Aralık 2007 Çarşamba

Temel ALgoritmalar

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER i
AÇIKLAMALAR ii
GİRİŞ 1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 3
1. SIRALAMA 3
.1. Ekleme Sıralaması 4
1.2. Balon Sıralaması 7
.3. Kabuk Sıralaması 8
.4. Hızlı Sıralama 10
1.5. Sıralama Algoritmaları 12
UYGULAMA FAALİYETİ 14
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 15
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 16
2. ARAMA 16
2.1. Sıralı (Ardışık) Arama 16
2.2. İkilik Arama 18
2.3. Kıyma (Hashing) Yöntemi 19

2.3.1. Kıyma Fonksiyonu 19
2.3.2. Kıyma Yönteminde Çakışmalar 20
2.3.3. Kıyma Yönteminde Arama 20
UYGULAMA FAALİYETİ 22
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 23
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 24
3. KOD İYİLEŞTİRME 24
3.1. Doğru Veri Yapısını Seçmek 24
3.2. Doğru Algoritmayı Seçmek 25
3.3. Kaynak Kodu İyileştirmek 25
UYGULAMA FAALİYETİ 29
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 30
MODÜL DEĞERLENDİRME 31
CEVAP ANAHTARLARI 32
SÖZLÜK 33
KOD ÖRNEKLERİ 34
ÖNERİLEN KAYNAKLAR 42
KAYNAKÇA 43

i
i

AÇIKLAMALAR

KOD 481BB0028
ALAN Bilişim Teknolojileri
DAL/MESLEK Alan Ortak
MODÜLÜN ADI Temel Algoritmalar
MODÜLÜN TANIMI Sıralama ve arama ile ilgili program yazımı, kodu iyileştirme ile ilgili öğrenme materyalidir.
SÜRE 40/24
ÖN KOŞUL Veri Yapıları modülünü almış olmak.
YETERLİK Temel algoritmalar yapmak
MODÜLÜN AMACI Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, sıralama ve arama ile ilgili algoritmalar yazabilecek, programlamanın son aşaması olarak kodu iyileştirebileceksiniz. Amaçlar > Sıralama yapabileceksiniz. > Aramayapabileceksiniz. > Kodu iyileştirebileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Bilgisayar laboratuvarı ve bu ortamda bulunan; bilgisayar, yazıcı, bilgisayar masaları, kâğıt, kalem, lisanslı işletim sistemi programı ve akış diyagramı sembolleri ile ilgili panolar.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Modül içinde ve sonunda verilen öğretici sorularla edindiğiniz bilgileri pekiştirecek, uygulama örneklerini ve testleri gerekli süre içinde tamamlayarak etkili öğrenmeyi gerçekleştireceksiniz. Sırasıyla araştırma yaparak, grup çalışmalarına katılarak ve en son aşamada alan öğretmenlerine danışarak ölçme ve değerlendirme uygulamalarını gerçekleştireceksiniz.
ii

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Her şeyden önce herkes bir programlama dilini öğrenebilir. Bilgisayar programlama yüksek bir zekâ ve matematik bilgisi gerektirmez. Sadece asla vazgeçmeme sabrı ve öğrenme isteği yeterlidir.
Programlama bir hünerdir. Bazı insanlar doğal olarak diğerlerinden daha iyidir, ama herkes pratik yaparak iyi olabilir. Başaramamaktan korkmak yerine, kendinizi bu maharete vererek, öğrenmek için uğraşın. Programlama eğlencelidir, fakat yanlış çalışma yöntemleriyle sinir bozucu olabilir ve zamanınızın boşa geçmesine neden olabilir. Bu sebeple bu modülleri takip ederek, en az sıkıntı ve en yüksek memnuniyet ile programlamayı öğreneceksiniz.
Bu modül ile kazanacağınız bilgiler sıralama ve arama ile ilgili program yazmak ve kodu iyileştirme yöntemlerini kullanmaktır. Modülü bitirdiğinizde anlamadığınız yerleri tekrar okuyup, uygulayınız.
1
Bu modül programlama temelleri modüllerinin ilk dört modülünde gösterilen konuların bir araya gelmiş hâlidir. Takıldığınız yerlerde eski modüllerdeki bilgilere (diziler, veri yapıları, döngüler...) geri dönerek uygun konulara göz atınız.


2
2

ÖĞRENME FAALİYETİ-1
Programda sıralama ile ilgili kısımları yazabileceksiniz.


ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde hazırlık amaçlı aşağıda belirtilen araştırma faaliyetlerini yapmalısınız.

>
>
>

Kitaplığınızda karışık hâlde bulunan ansiklopedilerinizi veya dergilerinizi nasıl
sıralı hâle getirirsiniz? Düzenli olarak durmasının faydaları neler olabilir?
Bir yerden bir yere gitmek için birçok alternatifiniz olabilir. En avantajlı yolu
nasıl seçersiniz? En kısa yol bulma problemi ile ilgili
araştırma yapınız. Örneğin IETT sitesini ve "Google
Earth" programlarını inceleyebilirsiniz.
Doğada bulunan motifler, simetri ve fraktal hakkında
araştırma yapınız. Mesela Fibonacci sayı dizisi ile
ayçiçeğinin çekirdekleri aynı şekilde sıralanır.

1. SIRALAMAGenellikle sıralama (sorting) işlemlerini veritabanında kullanırız. İsim bilgileri harf sırasında, telefon bilgileri alan kodlarına sıralı olarak istenebilir. Programımız bu olanakları sağlamalıdır. Çok gerekli olan bu işlemlerin algoritması karmaşık olabilir. Programınızın sıralama hızı da önemlidir. Örneğin 15 ismin sıralanması dakikalarca sürmemelidir.
3

Bu bölümde göreceğiniz bilgisayar bilimi çalışmaları, en kısa sürede en etkili şekilde sıralama için düzenlenmiştir.
Büyük O Gösterimi
Bir algoritmanın etkinliğini ölçmek için bilgisayar programcıları "Büyük O Gösterimi"ni tasarlamışlardır. Büyük O, bir algoritmanın yönetmesi gereken bilgi miktarının işlenme hızını ölçer.
Programcılar genellikle aynı miktardaki verinin, farklı algoritmalardaki işlem süresini bilmek isterler. Ortalama ve en kötü durum senaryosu üretirler. "Büyük O" sayesinde program için en uygun algoritma seçilir.
Mesela isimlerin sıralanacağı bir algoritmada, isimlerin sayısı programın hızını etkiler. Bu O(n) ile gösterilir. "O" sıralama büyüklüğü, "n" de nesne sayısıdır. "n" boyutundaki bir problemin çözümünde geçen adım sayısı T(n) = 4n2 - 2n + 2 olarak bulunabilir.
1.1. Ekleme Sıralaması
Ekleme sıralaması (insertion sort) aslında bir kart oyunundaki kartların sıralanmasına benzetilebilir. Dağınık durumdaki kartlardan iki tanesini elinize alırsınız, üçüncüsünü diğerlerinin yanında uygun bir yere eklersiniz. Her kart aldığınızda diğerlerinin içinden uygun olan yere eklersiniz. Böylece kartlar sıralı hâle gelir.
Bu yöntem ile basitçe program, karışık olan sayıları şu adımlar ile sıralar:
1. İlk iki eleman listeden alınıp, karşılaştırılır, gerekirse yerleri değiştirilir.
2. Bir sonraki eleman alınıp, önceki sıralı elemanlar içinde uygun yere eklenir.
3. İkinci adım sıralama bitene dek tekrar edilir.

Resim 1.1: Ekleme sıralaması yöntemi

4
4

Ekleme sıralamasında önce diziye* rastgele değerler yükleriz. Dizinin ikinci elemanından başlayan bir ana döngü içinde programı yazarız. Bir sonraki dizi elemanı geçici olarak bir değişkene aktarıldıktan sonra, bu değeri aktif dizi elemanı ile karşılaştırırız. Eğer "geçici değer" küçük ise başka bir döngüde, sıralı olan kısımda bu değerin yeri bulunur. Dizi sıralanana dek bu işlem devam eder.
"Ekleme Sıralaması" programının 5 elemanlı dizi için akış şeması aşağıdaki gibidir:

Resim 1.2: "Ekleme Sıralaması"nın ekran görüntüsü
: Ekleme sıralaması örneğinin sahte kodlarını yazınız.
Diziler, programlama dillerinde genellikle 0 veya 1 indis değeri ile başlarlar.
5


Resim 1.3: Ekleme sıralaması akış şeması

6
6

1.2. Balon Sıralaması
Balon sıralamasında (bubble sort) karışık durumdaki sayılar suyun içindeki balonlar gibi hareket ederek yerlerini bulurlar. Sayılar tekrarlı olarak kontrol edilerek yakın sayılar bir araya getirilir.
1. İlk iki eleman karşılaştırılır, gerekirse yerleri değiştirilir.
2. Listede bir sonraki elemana gidilerek, bir önceki eleman ile karşılaştırılır.
3. Liste sonuna kadar 2. adım tekrar edilir.
4. 1 ve 3. adım, tüm listenin sıralaması bitene dek tekrar edilir.

Resim 1.4: Balon sıralaması yöntemi
Önce veri listesi hazırlanır. Ön şartlı bir ana döngü içine, sınırları ilk elemandan sondan bir önceki elemana kadar olan bir döngü yapılır. Seçili elemanın değeri ile dizinin sonraki elemanının değeri karşılaştırılır. Eğer büyük ise iki dizi elemanı yer değiştirilir. Dizi sonuna kadar tarama ve yer değiştirme işlemleri devam eder. Bu döngü tekrar edilir ve değişiklik kalmamış ise ana döngü sonlandırılır.
: Balon sıralaması örneğinin sahte kodlarını yazınız.

Resim 1.5: "Balon sıralaması"nın ekran görüntüsü, 13 rakamına dikkat ediniz
7


Resim 1.6: Balon sıralaması akış şeması
: Her iki algoritmanın işlem adımlarını karşılaştırınız. Karışık listenin kaç adımda sıralandığını bulunuz.
: Dizilerin maksimum sınırlarını değiştirerek, kaç adımda sıralamanın bittiğini test ediniz.
1.3. Kabuk Sıralaması
Karışık durumdaki listede, en sondaki elemanı en başa getirmek zaman kaybıdır. Bu sebeple programcılar kabuk sıralaması (shell sort) algoritmasını geliştirmişlerdir.
"Böl ve yönet" mantığı ile tüm dizinin sıralanması yerine, küçük parçalar halinde dizi sıralanır. Küçük listeler sıralandıktan sonra, listeler birleştirilir.
8

Aslında kabuk sıralaması balon ve ekleme sıralamasını hızlandırmak için geliştirilmiştir. Yani farklı bir sıralama algoritması değildir.

1.
2. 3.
4.
5. 6.

Büyük liste küçük listelere bölünür.
Küçük liste balon veya ekleme sıralaması ile sıralanır.
Resim 1.7'deki örnekte 15 ve 29 rakamı sıralanmasına gerek yoktur. 16 ve 4
rakamı sıralanır, 78 ise işleme girmez.
3. adımda sadece 4 ve 16'nın yeri değişir, tekrar dizi küçük listelere bölünür.
Dizide 15, 78 ve 16 sıralanır, 4 ve 29 rakamlarının sıralanmasına gerek yoktur.
Liste sıralaması tamamlanana kadar 2 ve 4. adımlar tekrarlanır.


Resim 1.7: Kabuk sıralaması yöntemi
: Kabuk sıralaması sahte kodları aşağıdaki gibidir. Akış şemasını hazırlayınız.Resim 1.8: Kabuk sıralaması ekran görüntüsü

9
9

Başla

= Veriler(i) = Veriler(i + X) = Geçici = 1
Bitir

Sayısal Dizi Veriler(5)
Sayısal i, Geçici, Dur, Geç, X, Sınır
Yaz; "Sıralanacak veriler:" Döngü i = 1, 5, 1
Veriler(i) = Rasgele(100) Yaz; Veriler(i) Döngü Bitti X = tamsayı(5 / 2) İken (X > 0)
Dur = 0 Sınır = 5 - X İken (Dur = 0)
Geç = 0
Döngü i = 1, Sınır, 1
Eğer (Veriler(i) > Veriler(i + X)) Geçici Veriler (i + X) Veriler(i + X) Geç
= 1
Eğer Bitti Döngü Bitti Sınır = Geç - X Eğer Geç = 0 İse Dur İken Bitti X = tamsayı(X / 2) İken Bitti
Yaz; "Sıralı liste:" Döngü i = 1, 5, 1
Yaz; Veriler(i) Döngü Bitti

İse

1.4. Hızlı Sıralama
Hızlı sıralama (quick sort) diğer yöntemlere göre daha çok kullanılır. Bu yöntemde listenin ortasından bir eleman alınır, elemanın değerine göre sol veya sağdaki değerler yer değiştirir.

Resim 1.9: Hızlı sıralama yöntemi
10

Liste yarıya bölündükten sonra, her ayrılan parça tekrar yarıya bölünür. Alt parçalar kendi aralarında sıralanır. Küçük parçalar birleştirilerek tüm listenin sıralı hali oluşturulur.
1. Listenin ortasından bir eleman seçilir. Seçili elemandan büyük olan elemanlar
sağa, küçük olanlar sola yer değiştirilir.
2. 1. adım listenin her yarısı için tekrar edilir.
3. Küçük listeler birleştirilir, sıralı liste elde edilir.
Kendini tekrar eden fonksiyonlara "tekrarlamalı - recursive" fonksiyon denir. Basit olarak fonksiyonun kendini çağırmasıdır. "Hızlı sıralama"da bu yöntem kullanılıyor. Bu sebeple sıralama için alt program yapmamız gereklidir.

Resim 1.10: Hızlı Sıralama ekran görüntüsü
: Hızlı sıralamanın sahte kodlarını yazınız.
? Akış şemasını test ediniz. Kendiniz 5 adet rastgele rakam seçerek, bu değerleri adım adım deneyiniz.
: Sıralama yönünü "büyükten küçüğe" doğru yapmak için akış şemasında ne gibi bir değişiklik yapılmalıdır?

Resim 1.11.a: Hızlı sıralamanın ana programı
11


Resim 1.11b: Hızlı sıralama yönteminin akış şeması
1.5. Sıralama Algoritmaları
Ekleme, balon, kabuk ve hızlı sıralama yöntemleri ile karışık listelerin değişik metotlar ile sıralanabildiğini gördünüz.
Genellikle küçük listelerde ekleme sıralaması, neredeyse sıralı olan bir listede balon sıralaması, hız gerektiren yerlerde hızlı sıralama kullanılır. Fakat kodlamak için gereken zamandan tasarruf etmek için, programcılar dilin içine "hazır" bulunan sıralama komutlarını tercih ederler. Örneğin, şu şekilde bir komut olabilir:
sırala diziAdi, ilkEleman, sonEleman
Dilin kendi komutunu kullanmanız tavsiye edilir, fakat komut yavaşlığa neden oluyor ise, kendi algoritmanızı oluşturunuz.
12


Resim 1.12: Hazır komut kullanarak sıralama işlemi
: Hazır sıralama yönteminin sahte kodunu yazınız.

Resim 1.13: Hazır sıralama komutu ile liste sıralamak
13


(
UYGULAMA FAALİİYETYETİ


İşlem Basamakları Öneriler
1. 5 adet karışık hâlde tam sayı değer seçiniz. Aşağıdaki tablodan belli bir sütunu seçebilirsiniz.
2. Değerlerin hangi yöntem ile sıralanacağına karar veriniz. Genellikle küçük listelerde "balon sıralaması", daha uzun listelerde "eklemeli ve hızlı sıralama" tercih edilir.
3. Karışık haldeki sayıları sıralayınız. Akış şemasını çizerek, seçtiğiniz değerleri sıralayınız.
4. Ekrana sayıları listeleyiniz. Listedeki en büyük ve en küçük değerleri istatistik amaçlı belirtebilirsiniz. Sayıların ortalama ve toplamlarını bulma işlemlerini yapabilirsiniz.
5. Programı yazarak kaç adımda sıralandığını bulunuz Diğer algoritmalar ile işlemlerin bitmesi için gereken adım sayısı karşılaştırılabilir.
Örnek alınabilecek değerler:
Sözcük Resim Sayfa Araştırma Örnekler
Modül 1 8664 65 54 44 14
Modül 2 8048 29 52 52 36
Modül 3 6261 29 41 22 15
Modül 4 4700 31 36 19 10
Modül 5 5608 27 39 16 12


14

ÖLÇME VE DEÖLÇME VE DEĞĞERLENDERLENDİRME İ
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.
1. (...) Bilgisayardaki dosya ve klasörler diskte isimlerine göre sıralanmış olarak tutulur.
2. (...) Kısa algoritmalar karmaşık algoritmalardan daha hızlı çalışır ve hemen sonucu
bulur.
3. (...) Listenin tamamını tarayan sıralama yöntemine balon sıralaması denir.
4. Aşağıdaki sıralama yöntemlerinden hangisi hemen hemen sıralı değerler için tercih
edilir?

A) Eklemeli
B) Balon
C) Kabuk
D) Hızl
5. Aşağıdaki sıralama yöntemlerinden hangisi diğer sıralama yöntemlerinden birini
kullanır?
A) Eklemeli
B) Balon
C) Kabuk
D) Hızl
6. Aşağıdaki sıralama yöntemlerinden hangisi genellikle en az adımda işlemi tamamlar?
15
A) Eklemeli
B) Balon
C) Kabuk
D) HızlÖĞRENME FAALİYETİ-2
Programda arama ile ilgili kısımları yazabileceksiniz.ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde hazırlık amaçlı aşağıda belirtilen araştırma faaliyetlerini yapmalısınız.
> Bilgisayarınızdaki dosya ve klasörlerin aranmasını nasıl
yapıyorsunuz? Dosya içindeki bilgileri de arayabilir
misiniz? Daha hızlı nasıl arama yapılabilir?
> İnternet sayfalarında arama imkânı nasıl sağlanıyor? Arama
motorlarının gelişmiş arama seçeneklerini inceleyiniz.
> Elektronik posta adreslerine gereksiz mesajlar gelebilir. Bu
tür mesajları bulan algoritmaları araştırınız. Mesela
"Bayesian Filtreleme Algoritması" gibi...
2. ARAMA


Sıralama adımından sonra en önemli konu "arama" işlemidir. İsim ve adres bilgilerini saklayan bir programda, bilgilerin sıralanması ve aranması algoritmalarına ihtiyaç duyulur. Örneğin; Ankara'da yaşayan "F" harfi ile başlayan isimlerin listelenmesi istenebilir.
Arama işleminin hızlı olması için genellikle programlar verileri önce sıralarlar. Sıralama ve arama işlemleri, uygun algoritma seçilerek hızlı ve etkin olarak yapılır. Ayrıca sıralı listede minimum ve maksimum değer otomatik olarak bulunmuş olur. Listenin en başındaki eleman en küçük değere, liste sonundaki eleman ise en büyük değere sahiptir.
2.1. Sıralı (Ardışık) Arama
Sıralı arama (sequential search) listedeki tüm bilgileri tarama yöntemidir. Liste, bağlı liste veya dizi olabilir.
16

Evinizin kapı anahtarını kaybettiğinizde, sıralı arama yöntemini kullanarak anahtar aramak istersek, apartmandaki tüm odaları tek tek arama yolu ile yapabiliriz. Eğer anahtar ilk odalarda ise hızlı bir şekilde anahtarınızı bulursunuz. Yani küçük listelerde bu arama yönteminin yavaşlığını hissetmezsiniz bile. Tüm şehri aramanız gerektiğini düşünün, arama hızı çok yavaş olurdu.
Aramayı ister başlangıçtan, isterseniz listenin sonundan başlatabilirsiniz. Aranan bilgi bulunduğunda arama işlemi sona erer.

Resim 2.1: Sıralı arama yöntemi
17

: Sıralı arama yönteminin sahte kodlarını hazırlayınız.Resim 2.2: Sıralı arama programının ekran görüntüsü
2.2. İkilik Arama
İkilik arama1^ (binary search) sıralı haldeki bir listede hızlıca arama yapmamızı sağlar. Uzun liste ikiye bölünür, aranan bilgi hangi yarıda ise, o yarı içinde arama yapılır. Sayı bulunana kadar liste yarıya bölünerek arama işlemi devam eder.

Resim 2.3: İkilik arama yöntemine bir örnek
On elemanlı dizide 37 rakamını bulmak için, önce dizinin ortasındaki eleman olan 30 ile aramaya başlanır. 37 rakamı 30'dan büyük olduğu için sağ taraftaki yarıda arama yapılacaktır.
İkilik arama sadece sıralı hâldeki listeler içindir.
18

Kalan beş sayıda ortadaki 59 ile aranan sayı olan 37 karşılaştırır. Bu sefer de sol tarafta arama yapılacaktır. Elimizde iki sayı kaldı. Listedeki ilk eleman aranan sayı ile karşılaştırılır. 37 rakamı üçüncü adımda bulunmuş oldu. Sıralı arama yönteminde olsaydı altıncı adımda arama bitecekti.
: İkilik arama yönteminin akış şemasını çiziniz. Test değerleri seçip, akış şemanızı deneyiniz.
? "Yari" değişkeninin değeri bulunmasında bir açık vardır. Eğer "Sol ve Sağ" değişkenlerinin toplamı tam sayı değişkenin sınırlarını geçerse, program hata verip kapanır. Bu sorunu nasıl çözebilirisiniz?
Çözüm önerisi: (tamsayı () komutu ondalıklı sayının tam sayı kısmını verir.)
Yari = Sol + tamsayı((Sol - Sag) / 2)

Resim 2.4: İkilik arama programının ekran görüntüsü
2.3. Kıyma (Hashing) Yöntemi
Kıyma veya kıyım yöntemi (hashing search) yeri hemen hemen bilinen değerleri bulmak için yapılmıştır. Mesela, evinizin anahtarını genellikle belli bir yere koyarız veya bir yere asarız. Böylece bulmamız kolaylaşır. Programda aramayı kolaylaştırmak için elimizdeki değerleri dizide belli yerlere atacağız.
2.3.1. Kıyma Fonksiyonu
Bir veri yapısı (dizi veya bağlı liste) içine değerler için, kıyma veya kıyım değeri (hash value) hesaplanır. Kıyma değeri, kıyma fonksiyonu (hash function) yardımı ile bulunur. Kıyma fonksiyonu sayesinde, "aranan değer" tüm listede aranması yerine, belli bir yerde aranarak bulunur. Örneğin bir arananDeger adlı tam sayıyı dizide aradığımızı düşünelim; önce "kıyma değeri" bulunur:
KıymaDegeri = arananDeger % 5 //mod bulmak için başka bir yöntem:
KıymaDegeri = arananDeger - (tamsayı(arananDeger / 5) * 5)
19

Bu formül bize sayının beşe bölümünden kalan sayıyı "kıyma değeri" olarak verir. Hangi sayı saklanmış olursa olsun kıyma değerleri 0, 1, 2, 3 veya 4 olabilir. Mesela 26 rakamının 5'e bölümünden kalan değeri 1 olduğu için, 26 değerini dizinin 1. elemanına atayabiliriz.

Resim 2.5: Kıyma yöntemi ile değerleri yerleştirmek
Uzun listelerde kıyma yöntemi ile arama çok hızlı bir şekilde yapılabilir. 2.3.2. Kıyma Yönteminde Çakışmalar
Kıyma fonksiyonu ile tek olan değere sahip bir sayı üretilir. Farklı liste elemanlarının aynı kıyma değeri olabilir. Mesela, 7 ve 32 değerlerinin 5 ile bölümünden kalan sayı 2'dir.
Aynı kıyma değeri birden fazla sayıda ise, buna çakışma (collision) denir. Çakışmalar kontrol altına almak için, aynı kıyma değerine sahip olan elemanlar bir yapıda toplanır. İki boyutlu bir dizi veya bağlı liste içine çakışanlar tutulabilir.
Dizi veya bağlı liste büyüyebilir veya hafızada fazla yer kaplamaması için kısaltılabilir.

Resim 2.6: Kıyma yönteminde çakışmaları engelleme 2.3.3. Kıyma Yönteminde Arama
Değerler listeye kaydedildikten, sonra arama işlemi kıyma fonksiyonu ile rahatlıkla yapılabilir. Aynı kıyma değerine sahip elemanlar da kendi aralarında taranır.
20

Eğer her elemanın kendi tek (unique) kıyma değeri var ise, kıyma fonksiyonu sayesinde tek adımda arama işlemi tamamlanır. Birden fazla kıyma değeri olan elemanlar ise en azından küçük bir liste halinde olduğundan, arama işlemi fazla zaman kaybına neden olmaz. Bu küçük listede sıralı veya ikilik yöntemleri ile arama yapılabilir.

Resim 2.7: Kıyma yönteminin program ekran görüntüsü
? Kıyma arama yönteminde oluşan alt listelerde nasıl arama yapılabilir? Hangi arama yöntemini tercih edersiniz?
Kısa listelerde kolay kodlanabilen "sıralı arama", hız gerektiren daha büyük listelerde "ikilik arama" tercih edilir.
Çok büyük verilerde "kıyma yöntemi" seçilebilir, ama kodlaması zordur. Önceden değerleri veri yapısına yerleştirme gerekliliği ve alt listede farklı algoritma ile arama kullanılması gerektiği için kod yazımı uzun zaman alır.
21


(
UYGULAMA FAALİİYETYETİ


İşlem Basamakları Öneriler
1. 5 adet karışık halde tam sayı değer seçiniz. Aşağıdaki tablodan belli bir sütunu seçebilirsiniz.
2. Aramayı kolaylaştırmak için veriyi sıralayınız. Genellikle küçük listelerde "balon sıralaması", daha uzun listelerde "eklemeli ve hızlı sıralama" tercih edilir.
3. Uygun algoritmayı seçerek arama programını yazınız. Akış şemasını çizerek daha kolay program yazılabilir.
4. Arama değerleri girerek, programı deneyiniz. Seçtiğiniz değeri listede arayabilirsiniz.
Örnek alınabilecek değerler:
Sözcük Resim Sayfa Araştırma Örnekler
Modül 1 8664 65 54 44 14
Modül 2 8048 29 52 52 36
Modül 3 6261 29 41 22 15
Modül 4 4700 31 36 19 10
Modül 5 5608 27 39 14 12
22

ÖLÇME VE DEÖLÇME VE DEĞĞERLENDERLENDİRME İ
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.
1. Karışık bir listede sadece sayılar için arama yapabiliriz. ( )
2. Küçük listelerde sıralı arama yöntemi ile hızlıca aranan değeri buluruz. ( )
3. Çok büyük değerlere sahip olan sayıları arama işlemi daha yavaştır. ( )
4. Kıyma fonksiyonu sayesinde bir değeri ilk denemede buluruz. ( )
5. Aşağıdaki arama yöntemlerinden hangisi tüm listeyi tarayıp işlemi tamamlar?

A) Sıralı
B) İkilik
C) Kıyma
D) Hiçbiri
6. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi listeyi ikiye bölerek arama yapar?
A) Sıralı
B) İkilik
C) Kıyma
D) Hiçbiri
23

ÖĞRENME FAALİYETİ-3
J
Programın derlenmesini ve kod yazımını daha iyi hâle getirebileceksiniz.


ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde hazırlık amaçlı aşağıda belirtilen araştırma faaliyetlerini yapmalısınız.
> Bilgisayarınızın yazılım ve donanım olarak daha iyi çalışması için neler
yapıyorsunuz? Mesela disk birleştirici ile ayda bir disklerin birleştirilmesi
gibi...
> Bilgisayarınızda kurulu bir program artık çalışmamaya başlarsa veya işletim
sisteminde problemler meydana gelmiş ise ne gibi önlemler alabilir, tamir
etmek için neler yaparsınız?


3. KOD İYİLEŞTİRME
Program çalışır hâle geldikten, hatalar elinden geldiğince giderildikten sonraki istenen yazılımın sürümünün oluşturulması veya kodların iyileştirilmesidir. İyileştirme ile anlatılmak istenen şunlardır:
1. Programı daha da hızlandırmak
2. Programın kapladığı disk alanını azaltmak
3. Program için gereken bellek miktarını azaltmak
Programın ilk sürümü 1.0 olarak piyasaya sürüldükten belli bir süre sonra, yazılım firmaları küçük güncellemeler yaparak 1.01 gibi yeni sürümler oluştururlar. Genellikle sonradan bulunan böcekler giderilmiş olur, çok büyük yenilik yapılmaz. Yepyeni yapılan değişikliklerle 2.0 gibi daha büyük sürüm numarası ilerlemesi yapılır.
3.1. Doğru Veri Yapısını Seçmek
Her programın veri saklama ihtiyacı vardır. Bunun için doğru yöntemi seçmelisiniz. Bir dizi yapmak çok kolay gözükebilir, ama dizinin eleman sayısını bilmeniz gereklidir. Küçük bir dizi yaptıysanız, programınız daha fazla bilgi saklamak istediğinde çökebilir; büyük bir dizi yaptıysanız, ana bellekte gereksiz alan kaplayan içi boş değişkenler oluşur. Gereğinden fazla bellekte yer kaplayan diziden uzak durulmalıdır.
Seçtiğiniz veri yapısı kullandığınız sıralama ve arama algoritmasını etkiler. Bir dizi yerine bağlı liste kullanırsanız, daha etkin ve hızlı olarak veriler içinde yer değiştirme işlemi yapabilirsiniz.
24

3.2. Doğru Algoritmayı Seçmek
Algoritma ile bir problemin nasıl aşılacağı ayrıntılı olarak anlatılır. Mesela arkadaşınıza evinizi tarif etmeniz gerekirse, kısa olsun diye ara sokaklardan veya kolay olsun diye ana yoldan gitmeyi anlatabilirsiniz. Ara sokakların anlatılması zordur, ana yolun tarifi de kolay ama yolu uzatıyor olabilir.
50.000 kişinin listelendiği bir veri yapısında "hızlı sıralama" yerine, "balon sıralaması" yapmak çok uzun zaman alır. Sıralama yapılan listede arama yapmak için, "sıralı arama" yöntemi çok uzun zamanda sonuçlanır, "ikilik arama" yöntemi seçilerek daha hızlı tamamlanabilir.
Bir oyundaki en yüksek 10 rekor bilgisi saklanıyor diyelim, ilk kez oyun oynandığında 10 adet rekor bilgisi boştur. Her oyun oynandığında rekora yeni değerler eklenir. Burada en uygun sıralama yöntemi "ekleme sıralaması" olabilir. Yeni yüksek rekor yapıldıkça listede uygun yere bilgi eklenir. Eğer "balon sıralaması" ile rekor bilgilerini sıralamak isterseniz, her oyun sonunda bilgiler defalarca taranarak sıralanır.
Yazdığınız programda, doğru algoritmayı seçerek programın daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz.
3.3. Kaynak Kodu İyileştirmek
Doğru veri yapısını ve algoritmayı seçseniz bile kodu iyileştirme (code optimizing) gerekebilir. Programınızın belli kısımlarını tekrar yazarak daha hızlandırabilir ve daha az bellek harcar hale getirebilirsiniz.
Öneriler:
> "Eğer" komutunda birden fazla şartı "Ve / Veya" işleçleri ile bağlayınız.
Örnek:
Eğer (şart1) Ve (şart2) İse
Komutlar Eğer Bitti
Burada birinci şart eğer Hayır (False) ise ikinci veya diğer şartlara bakılmaz. Bu sayede program fazladan işlem yapmaz. Zaman kazanırız ve program biraz daha hızlı çalışır.
> İç içe "Eğer" kullanırken Evet (True) olması muhtemel şartı önce yazınız.
"Durum" komutunda da buna dikkat ediniz. Böylece diğer şartları boşuna
taramak gerekmez.
Örnek:
Eğer şart1 İse
Komutlar Değilse Eğer şart2 İse
Komutlar Eğer Bitti
Eğer birinci şart doğru ise ikinci şarta bakılmaz. Eğer çoğu zaman birinci şart Hayır (False) ikinci şart Evet (True) oluyor ise şartların yerlerini değiştirerek, zaman ve hız kazanabilirsiniz.
25

> "Döngü" komutu ile gereksiz fazladan döngü yapmayınız. Döngüler programda
çok zaman yitirilmesine sebep olabilir. Döngü belli sayıda iç kısmındaki
komutları çalıştırır. Mesela dizide aranan değer daha ilk eleman ise, diğer
elemanlar taranmaya devam edilmemelidir. Zaman kaybı olmaması için gerekli
yere "Döngüden Çık" komutu yerleştirerek döngüden hedefe ulaşılınca çıkılır.
Bulundu = 0
Döngü J = 1, 300, 1
Eğer Dizi(J) = Aranan İse Bulundu = 1 Döngüden Çık //döngüden çıkılacak
Eğer Bitti Döngü Bitti Eğer bulundu = 0 İse
Yaz; "Aranan değer bulunamadı!" Değilse
Yaz; "Aranan değer bulundu: " & J Eğer Bitti
> Döngü içine gereksiz kod yazmayınız. Döngü ile alakası olmayan satırlar
döngü dışına alınız.
Döngü J = 1, 5000, 1
I = 0
Eğer Dizi(J) = 55 İse Yaz; Dizi(J)
Eğer Bitti Döngü Bitti
Arama yapılırken fazladan yazılan "I = 0" satırı 5.000 kez çalıştırılacaktır. Bu gereksiz satır, az da olsa döngünün yavaşlamasına sebep olacak, sonuç olarak programınızı yavaşlatacaktır.
İç içe döngü yaparken içteki döngüye gereksiz kod yazmayınız. İç döngü yavaşlar ise, dış döngü de yavaşlar.
> Bellek tasarrufu için değişkenlerin veri türünü doğru seçiniz. Tam sayı bir
değişken içine küçük değer aktarılarak kullanılıyor ise "Short - Kısa", büyük
değerler aktarılarak kullanılıyor ise "Long - Uzun" seçebilirsiniz. Kısa tam
sayının alabileceği değer aralığı yaklaşık 64.000 iken, uzun tam sayının değer
aralığı yaklaşık 4 milyardır. Short türünde bir tam sayı 2 Byte, Long ise 8 Byte
bellek alanı kaplar.
> Mümkün olduğunca programlama dilinin kendi komutları ile hesaplama
yapınız. Genellikle bu komutlar daha hızlı çalıştırılırlar.
Sayi = Sayi + 1 //komutu yerine
Sayi++; //C dilinde
Inc(Sayi); //Pascal dilinde
Dilin kendi komutlarını kullanmak kodun anlaşılır olmasını engeller. Diğer
programcılar kodu anlayamayabilirler.
26

>
>

Daha hızlı bir programlama diline geçiniz. En hızlı programlama dili makine
dilidir. Sonra C ve C++ dilleri gelir. Birçok programcı basit ve yavaş olan
Visual Basic'te prototip olarak programı hazırlar, daha sonra asıl programlama
diline kodları taşırlar. Aslında bu zahmetli ve riskli bir işlemdir. Yeni kodların
çalışacağı garanti değildir.
Öyleyse ikinci bir yol, tüm programı yazmak yerine görüntü olarak basit bir
dilde hazırlamak, asıl dile sonra geçmek olabilir.
Birden fazla dil kullanılarak program yazılıyor ise, her dilin kendi avantajı
kullanılabilir. Birbiri ile çalışabilen dillerde program yazmak, farklı
programlama dilleri bilen programcıların takım halinde bir proje üzerinde
çalışmalarını sağlar.
Derleyicinizi daha iyi hâle getiriniz. Daha hızlı bir dil yerine daha performanslı bir derleyici seçilebilir.
Derleyicinin ayarlarını inceleyerek, daha iyi hâle getirebilirsiniz. Ayarlar değiştirirken dikkatli olunuz, programı hızlandırmak isterken, hata ve çökmelere karşı daha zayıf hâle getirebilirsiniz.


27
(
UYGULAMA FAALİİYETYETİ


İşlem Basamakları Öneriler
1. Programın bitiminde kodları iyileştiriniz. Öneriler kısmındaki maddelere göre bir örnek programı iyileştiriniz.
2. Kod satırlarını daha okunaklı hale getiriniz. Yaptığınız programı diğer programcıların rahat anlaması için okunaklı hâle getirmeniz iyi bir alışkanlıktır.
3. Program için daha hızlı bir dile kodlar dönüştürünüz. QBasic gibi bir dilde yazılan programı daha performanslı olan C gibi bir dile çeviriniz.
4. Derleyici seçeneklerini iyileştiriniz. Programlama dilinin derleme seçeneklerini inceleyiniz.
29

ÖLÇME VE DEÖLÇME VE DEĞĞERLENDERLENDİRME İ
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki sorulardan; sonunda parantez olanlar doğru / yanlış sorularıdır. Verilen ifadeye göre parantez içine doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız. Şıklı sorularda uygun şıkkı işaretleyiniz.
1. Programların sürüm numaraları her zaman 1.0 ile başlar. ( )
2. Programların sürüm numaraları sadece çok büyük değişikliklerde ilerler. ( )
3. Basit mantık kullanılarak yapılan algoritmalar, programın performansını artırır. ( )
4. Derleyici ayarları değiştirilerek programın hiç hata vermeden çalışması sağlanabilir,
fakat programın çökme ihtimali daha da artar. ( )
5. Aşağıdakilerden hangisi programın çalışmasını hiç etkilemez?

A) Programdaki gereksiz açıklama satırlarını silmek
B) Programda iç içe döngüleri çok kullanmak
C) Programda "Eğer" yerine "Durum" komutunu kullanmak
D) Programdaki değişkenlerin türünü doğru seçmek
6. Aşağıdakilerden hangisi kodu iyileştirme ile ilgili değildir?
30
A) Programı daha hızlandırmak
B) Programın kapladığı disk alanını azaltmak
C) Programın yardım dosyasını hazırlamak
D) Program için gereken bellek miktarını azaltmak


MODÜL DEĞERLENDİRMEPERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)
Modül ile kazandığınız yeterliği, öğretmeniniz işlem basamaklarına göre 0 ile 9 puan arasında olacak şeklinde değerlendirecektir.


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Puan
5 adet karışık hâlde tam sayı değer seçme
Değerlerin hangi yöntem ile sıralanacağına karar verme
Karışık hâldeki sayıları sıralama
Programı yazarak kaç adımda sıraladığını bulma
Aramayı kolaylaştırmak için veriyi sıralama
Uygun algoritmayı seçerek arama programını yazma
Arama değerleri girerek, programı deneme
Programın bitiminde kodları iyileştirme
Kod satırlarını daha okunaklı hâle getirme
Program için daha hızlı bir dile kodları dönüştürme
Derleyici seçeneklerini iyileştirme
Toplam (en fazla 99 puan olabilir)
DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.
Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçlar uygulayacaktır, öğretmeninizle iletişime geçiniz.
31

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 Y
3 D
4 B
5 C
6 D
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 D
3 Y
4 Y
5 A
6 B
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI

1 Y
2 Y
3 Y
4 D
5 A
6 C
32
Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.SÖZLÜK

İsim Okunuş Anlam i
sign sayn işaret, signature - imza j
simulate simyuleyt benzetmek (simulation - benzetim)
slot slot yuva, kart takılan yarıklar j
specify spesifay tanımlamak, belirtmek
speech spiiç konuşma
sprite sprayt grafik programcılığında kullanılan hareketli nesneler i
SQL es kyu el Structured Query Language - Yapısal Sorgulama Dili
stack stek yığın, geçici bellek alanı
status steytıs durum; statement - deyim, komut
structure strakçır yapı
subdirectory sabdayrektöri alt dizin, klasör j
substitute sabstityut başkasının yerine koymak
success sıkses başarı
supervisor supıvayzır yetkili i
support sıport destek i
surface söfıs yüzey, görünüş
suspend sıspend askıya almak j
switch sviç anahtar, yer değiştirmek
terminal törminıl son, uçbirim j
thread tred kanal
toggle togl iki şeyin birbirleri ile yer değiştirmeleri (swap)
track trek iz, fiziksel disk dairesi i
true tru mantıksal doğru
truetype trutayp boyutu değiştirilebilir yazı tipi
try tray denemek
tutorial tyutıriıl öğretici
unit yunit kod yazılan alan j
utility yutiliti yardımcı programlar
variable verayıbl değişken
virus vayrıs virüs
volume volyum sürücü
warning worning uyar
watch voç çalışma anında değişkenleri seyretmek j
33

KOD ÖRNEKLERİ


Visual Basic dilinde ekleme sıralaması örneği
Private Sub Button1_Click 'Kurulum kısmı Dim Maksimum As Integer = 5 Dim Dizi(Maksimum) As Integer
Dim i, j, DiziDongusu, Gecici, Dur, Dur2, Sayac As Integer Dim metin As String
'Rasgele komutu için Randomize() ekledik Randomize()
ListBox1.Items.Clear() 'İlk değerler atanıyor metin = "" For i = 1 To Maksimum
Dizi (i) = Rnd(1) * 99 + 1 metin = metin & Dizi(i) & " " Next i
ListBox1.Items.Add(metin) 'Sıralama döngüsü açılıyor For DiziDongusu = 2 To Maksimum Gecici = Dizi(DiziDongusu) Dur = 0 : Sayac = 1 : Dur2 = 0 While (Dur2 = 0)
If Gecici < Dizi(Sayac) Then
For j = DiziDongusu To Sayac Step -1
Dizi (j) = Dizi(j - 1) Next j
Dizi(Sayac) = Gecici Dur = 1 End If
Sayac = Sayac + 1
If (Dur = 1) Or (Sayac = DiziDongusu) Then Dur2 = 1 End While
'Ekrana ara değişiklikler yansıtılıyor metin = "" For i = 1 To Maksimum
metin = metin & Dizi(i) & " " Next i
ListBox1.Items.Add(metin) Next DiziDongusu End Sub
34

Visual Basic dilinde balon sıralaması örneği
'Kurulum kısmı Dim Maksimum As Integer = 5 Dim Dizi(Maksimum) As Integer

Dim i, j, Gecici, Dur, Gec, Degistirme As Integer Dim metin As String
'Rasgele komutu için Randomize() ekledik Randomize()
ListBox1.Items.Clear() 'İlk değerler atanıyor metin = " For i = 1 To Maksimum
Dizi(i) = Rnd(1) * 99 + 1 metin = metin & Dizi(i) & " Next i
ListBox1.Items.Add(metin) 'Sıralama döngüsü açılıyor Gec = 1 Dur = 0 While (Dur = 0)
Degistirme = 1
For i = 1 To (Maksimum - Gec)
If Dizi(i) > Dizi(i + 1) Then Gecici = Dizi(i) Dizi (i) = Dizi(i + 1) Dizi(i + 1) = Gecici Degistirme = 0 End If Next i metin = "" For j = 1 To Maksimum
metin = metin & Dizi(j) & " " Next
ListBox1.Items.Add(metin) If Degistirme = 1 Then Dur = 1 End While
35

Visual Basic dilinde kabuk sıralaması örneği
'Kurulum kısmı Dim Maksimum As Integer = 5 Dim Dizi(Maksimum) As Integer Dim i, Gecici, Dur, Gec, X, Sinir As Integer Dim metin As String
'Rasgele komutu için Randomize() ekledik Randomize()
ListBox1.Items.Clear() 'İlk değerler atanıyor metin = "" For i = 1 To Maksimum
Dizi (i) = Rnd(1) * 99 + 1 metin = metin & Dizi(i) & " Next i
ListBox1.Items.Add(metin) 'Sıralama döngüsü açılıyor X = Int(Maksimum / 2) While X > 0
Dur = 0
Sinir = Maksimum - X While (Dur = 0) Gec = 0 For i = 1 To Sinir
Then
If Dizi(i) > Dizi(i + X) Gecici = Dizi(i)
Dizi (i) = Dizi (i + X) Dizi(i + X) = Gecici Gec = i End If Next i
Sinir = Gec - X If Gec = 0 Then Dur = 1 End While metin = " For i = 1 To Maksimum
metin = metin & Dizi(i) & " " Next i
ListBox1.Items.Add(metin) X = Int(X / 2)
End
End While
36

Visual Basic dilinde hızlı sıralama örneği
Public Class Form1
r
'Kurulum kısmı (global değişkenler) Dim Maksimum As Integer = 5 Dim Dizi(Maksimum) As Integer
Sub hizliSirala(ByVal Baslangic, ByVal Bitis) 'Alt programımız Dim metin As String Dim i, J, k, X, Gecici As Integer i = Baslangic : J = Bitis X = Dizi(Int((i + J) / 2)) While i <= J
While Dizi(i) < X
i = i + 1 End While While Dizi(J) > X
J = J - 1 End While If i <= J Then
Gecici = Dizi(i): Dizi(i) = Dizi(J): Dizi(J) = Gecici i = i + 1 J = J - 1 End If End While metin = "" For k = 1 To Maksimum
metin = metin & Dizi(k) & " Next k
ListBox1.Items.Add(metin) 'Alt program kendini çağırıyor
If J > Baslangic Then hizliSirala(Baslangic, J) If i < Bitis Then hizliSirala (i, Bitis) End Sub
Private Sub Button1_Click
'Sırala düğmesi kodları (ana program) Dim metin As String Dim i As Integer
Randomize()
ListBox1.Items.Clear()
'İlk değerler atanıyor
metin = ""
For i = 1 To Maksimum
Dizi (i) = Rnd(1) * 99 + 1 metin = metin & Dizi(i) & "
Next i
ListBox1.Items.Add(metin)
'Sıralama alt programı çağrılıyor
hizliSirala (1, Maksimum)
metin = ""
For i = 1 To Maksimum
metin = metin & Dizi(i) & "
Next i
ListBox1.Items.Add(metin)
End Sub
37Visual Basic dilinde hazır sıralama komutu örneği
Dim Maksimum As Integer = 5 Dim Dizi(Maksimum) As Integer Dim i As Integer Dim metin As String
andomize()
ListBox1.Items.Clear()
İlk değerler atanıyor
metin = "" For i = 1 To Maksimum
Dizi (i) = Rnd(1) * 99 + 1 metin = metin & Dizi(i) & Next i
ListBox1.Items.Add(metin) 'hazır komut kullanıyoruz Array.Sort(Dizi, 1, Maksimum) metin = "" For i = 1 To Maksimum
metin = metin & Dizi(i) & Next i ListBox1.Items.Add(metin)
38Visual Basic dilinde sıralı arama örneği
Dim Maksimum As Integer = 4
Dim Dizi(), I, Bulundu, Aranan As Integer
Private Sub Form1_Load
'Programın açılış anında çalışan komutlar
Dim Metin As String ReDim Dizi(Maksimum)
Randomize()
Dizi(0) = Int(Rnd(1) * 10) + 1
Metin = Dizi(0)
TextBox1.Text = Metin
For I = 1 To Maksimum
+ Int(Rnd(1) * 10) + 1 Dizi (I)
Dizi (I) = Dizi (I - 1) Metin = Metin & " " & Next I
Label2.Text = Metin End Sub
Private Sub Button1_Click
'Bul düğmesinin komutları
Aranan = TextBox1.Text
Bulundu = 0
For I = 0 To Maksimum
If Dizi(I) = Aranan Then Bulundu = 1
MsgBox(I + 1 & ". elemanda bulundu") Exit For End If Next I If Bulundu = 0 Then MsgBox("Aranan değer bulunamadı.")
End Sub
39


Visual Basic dilinde ikilik arama örneği
Dim Maksimum As Integer = 9
Dim Dizi(), I, Aranan As Integer
Private Sub Form1_Load
'Programın açılış anında çalışan komutlar Dim Metin As String ReDim Dizi(Maksimum)
Randomize()
Dizi(0) = Int(Rnd(1) * 10) + 1
Metin = Dizi(0)
For I = 1 To Maksimum
Dizi(I) = Dizi(I - 1) + Int(Rnd(1) * 10) + 1 Metin = Metin & " " & Dizi(I) Next I
Label2.Text = Metin
TextBox1.Text = Dizi(Int(Rnd(0) * Maksimum)) End Sub

Private Sub Button1_Click
'Bul düğmesinin komutları
Dim Dur, Sol, Sag, Yari As Integer
Aranan = TextBox1.Text
Sol = 0
Sag = Maksimum
Dur = 0
While Dur = 0
Yari = Int((Sol + Sag) / 2) If Aranan < Dizi(Yari) Then
Sag = Yari - 1 Else
Sol = Yari + 1 End If
If (Aranan = Dizi(Yari) Or Sol > Sag) Then Dur = 1 Exit While End If End While
Then
elemanda bulundu")
If (Aranan = Dizi(Yari)) MsgBox(Yari + 1 & ". Else
MsgBox("Aranan değer bulunamadı.") End If End Sub
40


Visual Basic dilinde kıyma arama örneği
Dim Maksimum As Integer = 5
Dim Dizi(,) As Integer
Dim i, j, Aranan As Integer
Private Sub Form1_Load
ReDim Dizi(Maksimum, Maksimum)
Dim kiymaDegeri, Sayac, Saklanan, Dur As Integer
Dim metin As String

Randomize()
'dikey değerler 'yatay değerler
For i = 1 To Maksimum
For j = 1 To Maksimum
Dizi(i, j) = 0 Next j Next i
DataGridView1.Rows.Add(5) Sayac = 1 : metin = "" For J = 1 To Maksimum Dur = 0
Saklanan = Int(Rnd(1) * 100) + 1
kiymaDegeri = Saklanan - (Int(Saklanan / 5) * 5) While Dur <> 1
If Dizi(Sayac, kiymaDegeri) = 0 Then
Dizi(Sayac, kiymaDegeri) = Saklanan Dur = 1 Else
Sayac += 1 End If
DataGridView1.Item(kiymaDegeri, Sayac - 1).Value = Saklanan End While
metin &= Saklanan & Space$(1) Next J Label2.Text = metin End Sub
Private Sub Button1_Click
Dim kiymaDegeri, Aranan As Integer
Aranan = TextBox1.Text
kiymaDegeri = Aranan - (Int(Aranan / 5) * 5) + 1
If Dizi(1, kiymaDegeri) = 0 Then
MsgBox("Aranan değer bulunamadı.")
Else
MsgBox(kiymaDegeri & ". sütunda bulundu")
End If End Sub
41

ÖNERİLEN KAYNAKLAR> blogs.borland.com/corbindunn/archive/2004/09/29/1483 .aspx
> en.wikipedia.org/wiki/Fractal
> fraktaller.tripod.com
> googleresearch.blogspot.com/2006/06/extra-extra-read-all-about-it-nearly.html
> main.linuxfocus.org/Turkce/March2003/article273 .shtml
> ostermiller.org/ti82
> ozguryazilim.org
> tr.wikipedia.org/wiki/Big-O
> tr.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
> tr.wikipedia.org/wiki/Seyyar_satıcı_problemi
> www.algosort.com
> www.automatedqa.com/products/aqtime
> www.ba.infn.it/~zito/plaw.html
> www.belgeler.org/howto/acik-kod-yazilimcisi.html
> www.codeproject.com
> www.cs.ubc.ca/~harrison/Java
> www.developerfusion.co.uk/show/3824
> www.devx.com/vb2themax/Article/19900?type=kbArticle&trk=MSCP
> www.e-optimization.com
> www.iett.gov.tr
> www.ileriseviye.org/Makale/lisperati-tr
> www.ileriseviye .org/arasayfa.php?inode=kadinlar.html
> www.inner-smile.com/delphifaq.phtml
> www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren
> www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci
> www.papatya.info.tr/bilisimAnsiklopedisi.htm
> www.paulgraham.com/spam.html
> www. softwarefederation.com/fractal.html
> www.techtoolblog.com/archives/195-free-online-programming-books
> www.telekom.gov.tr
> www.turkyol.com
> www.yazilimci.org/content/view/29/31
42

KAYNAKÇA

>
>

BAĞRIYANIK Tarık, Programlama Ders Notları ve Uygulamalı Genel Programlama Kitabı (www.yunus.projesi.com)
WALLACE Wang, Beginning Programming for Dummies, Wiley Basımevi, Indianapolis, 2004

43

Hiç yorum yok: